Offlow

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening door Offlow:

1.Definities

Offlow, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Polderstraat 4, en met ondernemingsnummer BE0742507284, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Offlow en met wie Offlow een overeenkomst heeft gesloten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Offlow, de website offlow.be en de klant.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Offerte en overeenkomst

Offlow zal een offerte uitbrengen waarin de te leveren diensten, de kosten en de betalingsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 60 dagen.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de klant, al dan niet schriftelijk.

Offlow behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de klant niet in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

4. Betalingsvoorwaarden

Na contactname (ook zonder voorafgaande offerte) zal er een betalingsverplichting ontstaan voor de door Offlow geleverde diensten. Betaling dient te geschieden binnen de afgesproken termijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Bij niet-tijdige betaling is de klant in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand.

Indien de klant in gebreke blijft met betaling, is Offlow gerechtigd de incassokosten in rekening te brengen conform de Wet Incasso Kosten.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Offlow is de eigenaar van alle intellectuele-eigendomsrechten op het opgeleverde werk tot op het moment van betaling, nadien behoudt Offlow het recht om het opgeleverde werk te gebruiken voor promotionele doeleinden.

6. Aansprakelijkheid

Offlow is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het opgeleverde werk door de klant.

Offlow is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

7. Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen tussen Offlow en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Offlow gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.

8. Privacy

Offlow verwerkt persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Het privacybeleid van Offlow is beschikbaar op de website van Offlow.

9. Wijziging van de voorwaarden

Offlow behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Offlow zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de klant bekendmaken.

10. Slotbepaling

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.